سیستم بازرسی قبل از حمل و نقل

check and fix handle with screws

دسته را با پیچ چک کرده و ثابت کنید

check painting and size

رنگ و اندازه را بررسی کنید

open box to check packing way

جعبه را باز کنید تا روش بسته بندی را بررسی کنید


close open