سیستم بازرسی قبل از حمل و نقل

دسته را با پیچ چک کرده و ثابت کنید

دسته را با پیچ چک کرده و ثابت کنید

رنگ و اندازه را بررسی کنید

رنگ و اندازه را بررسی کنید

جعبه را برای بررسی نحوه بسته بندی باز کنید

جعبه را برای بررسی نحوه بسته بندی باز کنید


بستن باز کن